Betalning & resevillkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Sundsvall, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Visit Sundsvall, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, aktiviteter, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Visit Sundsvall genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 851 85 Sundsvall, org.nr: 556875-8287. För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

När blir min bokning bindande?

Bokningen gäller för såväl Visit Sundsvall som för Dig så snart Visit Sundsvall bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid betalat hela summan för bokningen.

Vad, när och till vem skall jag betala?

Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter och transportkostnader som inträffat efter programmets tryckning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Hela kostnaden för bokningen betalas direkt via online betalning, e-faktura eller direkt på plats till call center tel 060-658 58 00 För fakturering (endast företag), kontakta call center tel 060-658 58 00

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Visit Sundsvall call center på tel: 060-658 58 00 eller e-post: info@visitsundsvall.se. Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från Visit Sundsvall. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor nedan. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som ombokning och medför en extra kostnad  av 150 kr.

Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?

Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor. Detta medför en ändringskostnad av 150 kr.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Prisuppgift se under Särskilda Villkor. Med avbeställningsskydd kan Du avboka fram till 24 h innan avresa utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5 % av bokningens pris, dock högst 200 kr om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift):
a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.

Vad händer om något går snett?

Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig t.ex. hotell eller stuga i samma klass så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt  evenemang/transporttjänst. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet eller stugvärden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen / ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?

Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.
Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
Du får disponera stugan/lägenheten från det klockslag som angivits på Din bokningsbekräftelse.
Om Du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss Du skall vända Dig till.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc. OBS! det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.

Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet att husdjur / rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes. Överskrids husdjurs/rökförbud kommer en extra kostnad av 6000 kr att medföras.
Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK1000 att debiteras.
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Övrigt

Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Visit Sundsvall. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Visit Sundsvall har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Särskilda villkor

Utgivare och paketarrangör: Visit Sundsvall

Minimumålder för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Vid större arrangemang kan andra åldersgränser förekomma, information om detta framkommer vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd

Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan. Evenemangsbiljetter återbetalas ej.
Kostnad för avbeställningsskydd 295 kr per bokning

Avbeställningskostnader

(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller).
30 -21 dagar före ankomst: 10% av bokningens pris
20 – 12 dagar före ankomst: 25% av bokningens pris
11 -2 dagar före ankomst: 50%
1 – 0 dagar före ankomst: 100%
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt bokningsavgift återbetalas ej.

Ändringskostnad

150 kronor per bokning och tillfälle. Tilläggskostnader för ändring av färdbiljetter kan tillkomma utöver denna avgift.

Villkor för överlåtelse

Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen, vid överlåtelse av båtbiljetter, i de fall transportörens villkor medger detta, måste transportören underrättas om till vem överlåtandet skett. Ändringskostnader tillkommer.

Bokningsavgift, dröjsmålsränta

Vi tillämpar bokningsavgift med 75 kr vid bokningar via call center 060-658 58 00. Ingen bokningsavgift tas ut vid bokningar via Internet. För sent inbetald anmälningsavgift kan innebära att bokningen annulleras. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Fakturaavgift

Vid fakturabetalning tillämpar vi en avgift på 125 kr. Vid e-postfaktura tillämpar vi ingen avgift. Betalning mot faktura kan enbart ske vid bokning via call center tel 060-658 58 00 samt endast till företag.

Färdbiljetter

Ändring och avbokning av färdbiljetter ska göras direkt till Visit Sundsvall på telefon 060-658 58 00. Visit Sundsvall tillämpar i övrigt respektive transportföretags bestämmelser och villkor.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Paketresor

Utgivare och paketarrangör: Visit Sundsvall genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Betalningsvillkor

Vid bokning anges det kreditkortsnummer som betalning skall dras från. Vi skickar bekräftelse via e-post när betalning är gjord. Alla priser anges och debiteras i svenska kronor. Visit Sundsvall använder sig av reguljärflyg varför fullbetalningen sker direkt vid bokningstillfället. Efter betalningen är gjord är avtalet bindande.

Betalningssätt på nätet

Vid bokningar accepteras endast kortbetalning, där hela försäljningssumman erläggs i samband med bokningen.

Kontroll av bekräftelse

Efter din bokning får du en bekräftelse via e-post. Det är resenärens skyldighet att omgående kontrollera sina färdhandlingar såsom korrekt namn, destination och datum. Eventuella felaktigheter måste påtalas utan dröjsmål till Visit Sundsvall, info@visitsundsvall.se eller tel 060-6585800.

Avbokningar och ombokning

En ombokning av en resa betraktas som en avbokning och en nybokning. Resedokumenten är personliga.
För att kunna erbjuda bästa möjliga paketresor till våra kunder baseras dessa i de flesta fall på specialpriser .
Därmed är också avbokningsreglerna strikta. De avbokningsregler som gäller (om inte annat anges) för våra färdigpaketerade resor som är betalda och bekräftade framgår i Visit Sundsvalls särskilda villkor.
För avbokning där avbeställningsskydd tecknats och gäller, se avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd

Regler för avbeställningsskydd framgår i Visit Sundsvalls särskilda villkor.

Ersättningsvillkor

Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra resan på grund av att du, ditt ressällskap eller nära anhörig till dig, drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka, partner, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar. Med akut sjukdom menas sjukdom, som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå.
Skadehändelsen ska styrkas med läkarintyg där det tydligt framgår anledningen till att resan inte kan genomföras.
Intyget skall vara stämplat och underskrivet av läkaren och vara oss tillhanda inom 7 dagar.
Biljetter och resedokument skall returneras inom 7 dagar efter avbokningen tillsammans med läkarintyg till Visit Sundsvall genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 851 85 Sundsvall. Återbetalning sker, om du betalat via kreditkort, alltid till samma kreditkort. Ersättningsvillkoren gäller då avbeställningsskydd tecknats.
Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Barnrabatter

Barnrabatt varierar med aktiviteter och hotell. Se vid bokningstillfälle vad som gäller.

Tidtabell

Vi kan ej ansvara för ev. tidtabellsändringar eller andra ändringar som står utanför vår kontroll. I de fall vi får reda på en tidtabellsändring före utresan meddelar vi detta per e-post eller telefon, var därför noga med att ange korrekta kontaktuppgifter.

Välkommen till Sundsvall!

Visit Sundsvall